Toimintasäännöt

Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus


Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi nimi on Suomen Huvijärjestäjien Keskusliitto ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki Uudenmaan läänissä.


Liiton tarkoituksena on olla yhdyssiteenä niiden Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten, urheiluseurojen, liittojen sekä yksityishenkilöiden ja kaupparekisteriin merkittyjen yhteisöjen välillä, jotka näiden sääntöjen edellyttämin tavoin järjestävät huvitilaisuuksia ja muita niihin verrattavia tapahtumia sekä valvoa jäsenkuntansa yleisiä ja yhteisiä etuja.
Liiton tarkoituksena on jäseniensä toiminnan kaikinpuolinen edistäminen ja tukeminen neuvoin ja ohjein huvitilaisuuksien ja muiden niihin verrattavien tilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Liitto pyrkii kohottamaan esitettävien ohjelmien laatua ja tasoa.


Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan:
1) tekemällä huvitilaisuuksia järjestävien jäsentensä keskuudessa käytännöllistä neuvonta- ja ohjaustyötä;
2) opastamalla jäsenyhdistyksiään tarkoitustenmukaisten huvipaikkojen suunnittelussa;
3) neuvottelemalla viranomaisten ja eri etupiirien kanssa huvitilaisuuksien järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten verotuksesta, tekijänoikeus- ja esiintymiskorvauksista;
4) harjoittamalla huvitoimintaa käsittelevän kirjallisuuden , ohjelehtisten ja muiden painotuotteiden julkaisutoimintaa;
5) seuraamaan alalla tapahtuvaa kehitystä;
6) toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarvitsemiaan kiinteistöjä, ottaa vastaan testamentteja lahjoituksia sekä asianomaisen luvan saatuaan järjestää tanssi- ja konserttitilaisuuksia, harjoittaan kahvila- ja ravintolaliikettä, elokuvatoimintaa, muistoesineiden ja huvitoiminnan tarvikkeiden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistujille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.


Liiton virallinen kieli on Suomi.


Liiton jäseniksi voivat päästä yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset, säätiörekisteriin merkityt säätiöt sekä kaupparekisteriin merkityt yhteisöt jotka liittojohtokunta on hyväksynyt .Anomuksesta myös yksityiset henkilöt voidaan hyväksyä liiton jäseniksi liittojohtokunnan päätöksellä.
Jäseneksi pyrkivän on jätettävä liittojohtokunnalle kirjallinen jäsenanomus, johon on liitettävä ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä ja yksityisen henkilön osalta virkatodistus.
Jäsenet suorittavat kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu on kaikille samansuuruinen ja se on suoritettava täydeltä kalenterivuodelta, vaikka liittyminen tai eroaminen tapahtuisikin keskellä vuotta.


Liiton jäsenten tulee ennen maaliskuun 1.päivää lähettää liitolle sen vaatimat tiedot vuoden toiminnasta.


Liiton jäsen on oikeutettu eroamaan liitosta kolmen ( 3 ) kuukauden kuluttua siitä, kun jäsen on tästä kirjallisesti ilmoittanut liittojohtokunnalle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka todistettavasti vahingoittaa liiton toimintaa tai toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella estää liiton päämäärien toteuttamista taikka laiminlyö jäsenmaksunsa yli kolme(3) kuukautta sen erääntymisestä, voi liittojohtokunta erottaa.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva liittojohtokunnan päätös liiton kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä liiton puheenjohtajalle kolmekymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella liitojohtokunta on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille liiton kokouksessa, joka asian lopullisesti päättää.


Henkilöitä, jotka jatkuvasti pitemmän aikaa tai muuten ovat toiminnallaan erikoisessa määrin edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liitokokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi taikka heille voidaan liittojohtokunnan päätöksellä antaa liiton ansiomerkki.


Liiton toimintaelimet
Liiton toimintaelimiä ovat liitokokous ja liittojohtokunta.

10§
Liittokokous
Varsinainen liittokokous pidetään kaki kertaa vuodessa; kevätkokous huhti- toukokuussa ja syyskokous loka- marraskuussa liitojohtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeelliseti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää, jos liittojohtokunta niin päättää tai vähintään 1/10 liiton jäsenistä sitä jonkin määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on tällöin lähetettävä kirjeellisesti vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä , kun jäsenten vaatimus on esitetty, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Liittokokouksissa äänioikeus on niillä jäsenillä jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa sääntöjen edellyttämällä tavalla. Jokainen jäsen voi käyttää vain yhtä ääntä . Edustajien tulee olla liittoon kuuluvan edustamansa yhdistyksen tai säätiön jäseniä ja kaupparekisteriin merkityn yhteisön johtoon kuuluvia , eivätkä he voi edustaa useampaa kuin yhtä jäsentä. Henkilöjäsenten tulee olla edustettuna joko henkilökohtaisesti tai laillisesti valtuuttamansa asiamiehen kautta.
Liittojohtokunnan jäsenillä on äänioikeus ainoastaan mikäli heidät on valittu edustajiksi, muussa tapauksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Muiden osanottajien läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää liittokokous.

11§
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
1) suoritetaan edustajien valtakirjojen tarkastus, todetaan liittojohtokunnan jäsenten läsnäolo ja päätetään muiden osanottajien läsnäolo- ja puheoikeudesta;
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut kokousvirkailijat;
4) esitetään liiton vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään siitä;
5) esitetään liiton tilikertomus ja tilintarkastajien sen johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittojohtokunnalle;
7) keskustellaan ja päätetään jäsenten kokoukselle esittämistä asioista, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 14 § määräykset. Jäsenten esittämät asiat on viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä kirjallisesti jätettävä johtokunnalle. Mikäli yksimielisesti päätetään, voidaan käsitellä, myös jäsenten kokouksessa esittämiä asioita;
8) käsitellään esityslistalla olevat muut liittojohtokunnan esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset

Liiton syyskokouksessa käsitellään
1) suoritetaan edustajien valtakirjojen tarkastus, todetaan liittojohtokunnan jäsenten läsnäolo
ja päätetään muiden osanottajien läsnäolo- ja puheoikeudesta;
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ;
3) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut kokousvirkailijat;
4) Päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta liittojohtokunnan esityksen perusteella;
5) määrätään liitojohtokunnan jäsenten matkakulujen korvausperusteet;
6) määrätään tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus;
7) määrätään liittymis- ja vuosimaksujen suuruus
8) valitaan liittojohtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, kahta seuraavaa toimintavuotta varten;
9) valitaan liittojohtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle kahta seuraavaa toimintavuotta varten. Johtokuntaa valittaessa on pyrittävä valitsemaan jäseniä mahdollisimman laajalta alueelta.
10) valitaan kakis tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraamaan ja tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä ja toimintaa;
11) keskustellaan ja päätetään jäsenten kokoukselle esittämistä asioista, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset .Jäsenten esittämät asiat on viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä jätettävä kirjallisesti johtokunnalle. Mikäli yksimielisesti päätetään, voidaan käsitellä myös jäsenten kokouksessa esittämiä asioita;
12) käsitellään esityslistalla olevat muut liittojohtokunnan esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 14§:n määräykset.

12§
Liittokokous vahvistaa liiton kunniajäsen- ja ansiomerkkisäännöt.

13§
Liittojohtokunta
Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena liittojohtokunta. Liittojohtokuntaan kuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Liittojohtokunnan jäsenistä enintään kaksi voi edustaa liiton kauppa- tai säätiörekisteriin merkittyjä yhteisöjä tai henkilöjäseniä. Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahta seuraavaa toimivuotta varten. Liittojohtokunnan jäsenet valitaan edellämainitussa kokouksessa myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja on heistä vuosittain puolet erovuorossa, ensi kerralla arvan perusteella, sitten vuoron mukaan.

14§
Liittojohtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään neljä johtokunnan jäsentä kirjallisesti niin vaatii. Liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Liittojohtokunnan käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

15§
Liittojohtokunta valitsee
1) jäsentensä keskuudesta itselleen varapuheenjohtajan sekä tarpeen vaatiessa
2) enintään viisihenkisen työvaliokunnan
3) muut tarpeelliset valiokunnat ja virkailijat asioiden valmistelemista ja hoitamista varten.
Työ- ja muut valiokunnat toimivat liittojohtokunnan alaisina ja valvonnassa.

16§
Liittojohtokunta toimii liiton toimeenpanevana elimenä hoitaen liiton asiat, lain, näiden sääntöjen ja liittokokousten päätösten ja yhdistyslain mukaisesti.
Liittojohtokunnan tulee:
1) hyväksyä ja erottaa tarvittaessa liiton jäsenet ja pitää jäsenluetteloa;
2) laatia liiton ja muiden yhteisöjen väliset sopimukset ja esitellä ne liittokokoukselle tarpeen vaatiessa hyväksyttäväksi;
3) kutsua koolle liittokokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset,
4) hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä ynnä liiton tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa sekä laatia vuosi- ja tilikertomus ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
5) toimia välittäjänä jäsenten keskinäisiä riitakysymyksiä ratkaistaessa;
6) kaikin tavoin valvoa, ohjata ja edistää liiton tarkoitusperien mukaista toimintaa;
7) ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja sopia heidän palkoistaan ja muista eduistaan.

17§
Liiton nimen merkitsevät liittojohtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun liiton toimihenkilön kanssa, jolle liittojohtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

18§
Tilintarkastus
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Liiton tilit jätetään vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen kanssa viimeistään maaliskuun 1. päivään mennessä liiton tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään huhtikuun 1. päivään mennessä jättää tilintarkastuslausuntonsa liittojohtokunnalle.

19§
Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskeva päätös on , ollakseen pätevä, tehtävä liittokokouksessa. Päätös astuu voimaan, jos muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 äänestyksessä annetusta äänimäärästä.

20§
Jos liitto puretaan, käytetään varat purkamispäätöksen tehneen kokouksen päättämällä tavalla huvitilaisuuksien järjestämiseen liittyvien kysymysten edistämiseksi.